PSYCHOLOGIE U ORLOJE

ebenickaMgr. Erika Benická

soukromá psychologická praxe

20 let psychologické praxe

Několik let jsem pracovala jako psychoterapeut a psycholog v lázenských léčebnách v Karlových Varech, kde jsem se věnovala potížím psychosomaticky nemocných klientů, ale  hlavně dětem s diagnózou diabetes, obezita a rodičům dětí po sdělení závažných somatických diagnóz (Nemocnice na Homolce, Praha- Karlovy Vary)

Zkušenosti s partnerskou a rodinnou problematikou jsem získávala v poradenském centru pro partnerské vztahy a rodinu, také externě ve spolupráci s Centrem reprodukční medicíny v Karlových Varech.

Praxi  v psychoterapii  nebo v rychlém a krátkém psychoterapeutickém zásahu ve smyslu krizové intervence jsem získávala v krizovém centru, na telefonické lince důvery a také v privátní psychologické  ambulanci v Praze a v Karlovych Varech. Věnovala jsem se  konziliárním vyšetřením pro potřeby nemocničních zařízení.

Věnovala jsem se lidem se závažnejším psychiatrickým onemocněním, hospitalizovaným v  psychiatrických léčebnách. Připravovala jsem pravidelně tréninky kognitivních schopností pro seniory a psychoterapeuticky pracovala s jejich rodinami (Petrohrad, Horní Beřkovice).

ODBORNOST

Univerzitní vzdělání

1995   Psychologie, jednooborová specializace na FF UPJŠ
1997   Doplňkové vzdělání v pedagogice na FF UPJŠ

Psychoterapeutické výcviky

2001    Psychoanalytická psychoterapie, IAPSA
2010    Psychoanalytická párová, rodinná psychoterapie, ČSPAP

Výcvikové kurzy

1998  Specializovaný výcvik v neverbálních technikách orientovaný na práci s tělem v psychoterapii, PS ČLS, Dr. Yvona Lucká
1997  Základní výcvik v modelu Virginie Satirové – AWANTA, Walter F. Zahnd, A.C.S.W,

Workshop ČSPAP, Párová psychoterapie s americkým prof. Wille, Zátěž a krize I a II, Y.Lucká, L. Kobrle,: Videotrénink interakcí, Drs. Ab C Molewijk, Willie van Grup, SPIN: Práce s časovou osou psychosomatických poruch, PPI, MUDr. Chvála, PhDr. Trapková Psychologické diagnostické metody v praxi, odbor.garant PhDr. M. Preis, PhD.,: Barvy v arteterapii, Dip.KT.Beata Albricht, Woodcock-Johnson III Test of Cognitive Abilities, LF H.K. Mary Ruf, Ana-Muňoz-Sandoval a další.

Lektorská činnost

  • v projektu ESF zaměřeném na psychologicku přípravu návratu do práce u nezaměstnaných lidí
  • v projektu prevence obezity pro děti ze základních škol
  • soukromné vzdělávací centrum dospělých v rámci výuky psychologie.

Pozice projekt manažera a odborného garanta pro další vzdělávání psychologů mi přinesla různorodé  zkušenosti z práce v oblasti psychologie a vzdělávání, IPPP ČR v Praze.

JSEM ČLENEM:

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PSYCHOANALYTICKÚ PSYCHOTERAPIU